utorak, 10. novembar 2015.  21:08h
Pročitano 1123 puta

Nastavak sanacije regulacije reke Ljuboviđe

Javno vodoprivredno preduzeće "Srbijavode" raspisalo je tender za javnu nabavku hitnih radova na sanaciji oštećenja zaštitnih vodnih objekata nastalih kao posledica poplavnog talasa u maju 2014. godine na vodnom području Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” - Nastavak sanacije regulacije reke Ljuboviđe kroz Ljuboviju

Lozničke novosti Lozničke novosti

 

Tehnički opis: Osnovna dokumentacija po kojoj su izvršeni radovi na regulaciji reke Ljuboviđe kroz Ljuboviju i koja je osnovna podloga prilikom izrade ovog elaborata je: Glavni projekat za zaštitu Ljubovije od poplava Drinskih i brdskih voda, regulacija reke Ljuboviđe od km 0+138 do km 2+106. Radna organizacija za inženjering poslove u vodoprivredi „Hidroinženjering“ Beograd 1982. godine.

Usled dejstva velikih (katastrofalnih) voda bujičnog karaktera u maju 2014. godine došlo je do velikih i značajnih oštećenja-rušenja obloge na regulisanom koritu reke Ljuboviđe, potkopavanja i odnošenja kosina nasipa i oštećenja na dva stabilizaciona pojasa i Davidovića pregradi. Predmetni radovi predstavljaju nastavak hitnih sanacionih radova iz 2014-te godine,a u cilju obezbeđenja funkcionalnosti vodnog objekta potrebno je izvesti sledeće radove: Popravka – sanacija nasipa i ugradnja nedostajuće količine zemljanog materijala u oštećene delove nasipa i forlanda uz potrebno humuziranje i zatravljivanje a u skladu sa poprečnim profilima iz elaborata. Popravka oštećenih obalnih zidova: popravka se vrši obrađenim kamenom, zidanjem u redove debljine d=30 cm, u cementnom malteru razmere 1:3, sa fugovanjem – zalivanjem spojnica cementnim malterom, na tamponu od šljunka ili kamene sitneži d=10 cm. Popravka oštećenog dna minor korita, forlanda i slapišta pregrade se vrši obrađenim kamenom debljine d=30 cm, u cementnom malteru razmere 1:3, sa fugovanjem – zalivanjem spojnica cementnim malterom, na tamponu od šljunka ili kamene sitneži d=10 cm. Takođe na delovima oštećenog – deformisanog dna minor korita, a gde postoji mogućnost za vađenje kamena (sa delova oštećene obloge – pločnika) vrši se ponovna ugradnja istog na potrebnu kotu. Zidanje se vrši obrađenim kamenom debljine d=30 cm, u cementnom malteru razmere 1:3, sa fugovanjem – zalivanjem spojnica. Postojeći kamen sa delova oštećenih pojaseva iskoristiti za ugradnju uz prethodno čišćenje. Izrada kamenog nabačaja nizvodno od stabilizacionih pojaseva, jer je došlo do znatnog odnošenja materijala iz minor korita, pri čemu je formirana kaskada od krupnijeg kamena koji na kosoj ravni služi kao razbijač energije.Takođe izraditi kameni složaj na mestu sanacije gabionskih korpi na levoobalnom nasipu reke Ljuboviđe.

Napisao: 
Ocenite ovaj članak:
(0 glasova)
EUR 0.00 0.00 USD 0.00 0.00 CHF 0.00 0.00 SEK 0.00 0.00